Shabbat Chol HaMoed Pesach – the Eruv is UP

LAERUVupThe ERUV is UP

The eruv is unsponsored.

April 18, 2014
18 Nisan 5774

Parshat Acharei Mot – Shabbat HaGadol – the Eruv is UP

LAERUVupThe ERUV is UP

The eruv is unsponsored.

April 11, 2014
11 Nisan 5774