Yom Kippur – the Eruv is UNCHECKED

LAERUVuncheckedThe ERUV is UNCHECKED

The Eruv is Unsponsored

October 3, 2014
9 Tishrei 5775

Rosh Hashanah – Shabbat Shuvah – Parshat Haazinu – the Eruv is UP

LAERUVuncheckedThe ERUV is UP

The Eruv is Unsponsored

September 24, 2014
29 Elul 5774