Shabbat Eikev – the Eruv is UNCHECKED and UNSPONSORED

LAERUVuncheckedThe ERUV is UNCHECKED

The eruv is unsponsored.

August 7, 2015
22 Av 5775

Shabbat Va’etchanan – Shabbat Nachamu the Eruv is UP and UNSPONSORED

LAERUVupThe ERUV is UP

The eruv is unsponsored.

July 31, 2015
15 Av 5775